POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Dr Paweł Walasek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi lekarskie Paweł Walasek z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skarbka z Gór 65 A m 22, 03-287 Warszawa („Administrator”).

 

II. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane dotyczące Państwa stanu zdrowia obejmujące:

 • imię i nazwisko;
 • wiek;
 • wagę;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • [informacje dotyczące Państwa stanu zdrowia zwłaszcza w kontekście odczuwanych dolegliwości wynikających z kontuzji ortopedycznych].

 

III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach naukowych związanych z oceną wyników przebytego leczenia w ramach działalności naukowej Administratora. Przetwarzanie może obejmować wykorzystanie danych do celów przygotowywania publikacji i innych materiałów naukowych lub popularnonaukowych, wystąpień, prezentacji, wykładów i prelekcji, przy czym w ramach takiego przetwarzania nie dochodzi do upublicznienia lub innego ujawnienia Państwa danych osobowych.

 

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody stosownie do art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) lub na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

IV. Odbiorcy danych osobowych

 

Realizacja celów przetwarzania danych osobowych opisanych w pkt III powyżej wiąże się z koniecznością udostępniania takich danych określonym podmiotom trzecim. Dotyczy to następujących przypadków oraz kategorii podmiotów, które mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych:

 

 1. Google Ireland Limited, która jest dostawcą usługi Formularze Google, wykorzystywanej przez Administratora do zbierania Państwa danych osobowych;
 2. dostawcy narzędzi do komunikacji e-mailowej;
 3. profesjonalni doradcy Administratora w kwestiach prawnych, podatkowych, księgowych, czy rachunkowych;
 4. w określonych okolicznościach Administrator może być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych podmiotów danych organom władzy wykonawczej, organom regulacyjnym i nadzorczym lub innym podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na ich zlecenie.

 

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich

 

 1. Z zastrzeżeniem punktu V.2 poniżej Państwa dane osobowe nie będą przekazywane bezpośrednio przez Administratora do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeśli jednak Administrator podjąłby decyzję o przekazaniu Państwa danych do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) zostaną Państwo o tym poinformowani. Regulacje obowiązujące w danym państwie trzecim mogą nie zapewniać poziomu ochrony danych osobowych takiego samego, jak w kraju danej osoby lub innym kraju w EOG. W takim jednak przypadku Administrator zapewni odpowiednie zabezpieczenia i poziom ochrony, opierając się uznanych prawnie podstawach udostępniania danych do takich krajów, jak np. posłużenie się standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. W takiej sytuacji będą mogli Państwo uzyskać kopię takich zabezpieczeń lub inne informacje na ten temat poprzez kontakt z Administratorem zgodnie z pkt VIII.4. poniżej.
 2. Administrator zbiera Państwa dane przy wykorzystaniu usługi Formularze Google, której dostawcą jest Google Ireland Limited. W ramach świadczenia tej usługi Google Ireland Limited utrzymuje serwery w wielu lokalizacjach, w tym również w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Google Ireland Limited do państw trzecich takich jak Stany Zjednoczone, w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

 

 

VI. Zewnętrzne źródła danych osobowych

 

Poza pozyskaniem danych osobowych bezpośrednio od Państwa, Administrator nie będzie pozyskiwał Państwa danych z innych źródeł.

 

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo, jak to będzie niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej, chyba że konieczność dłuższego przetwarzania danych osobowych wynikać będzie z przyczyn prawnych, podatkowych lub rachunkowych.

 

VIII/ Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

 1. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora pełnej informacji o przetwarzaniu, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do otrzymania danych w powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia do innego administratora.
 2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 3. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne. Mają Państwo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Państwa danych, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w punkcie VIII.4 poniżej, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Udzielenie zgody nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz nie są Państwo zobowiązani do ich podania. Niepodanie danych będzie oznaczało brak możliwości ich wykorzystania w działalności naukowej Administratora.
 4. Korespondencję we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail walasek@gmail.com

 

IX. Pozostałe kwestie

W ramach przetwarzania Państwa danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.